Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9963
Nhan đề: Đánh giá và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Đinh, Thị Ngọc Hương
Huỳnh, Thị Ngọc Huyền
Từ khoá: Kiểm toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định cho hai công ty khách hàng năm 2018. Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định của Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại Công ty TNHH kiểm toán Immanuel- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: 123 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9963
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.