Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9995
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán tài sản nợ trong kiểm toán báo cáo tài chính quỹ tín dụng nhân dân tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hồng Thoa
Phạm, Hữu Thắng
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán tài sản nợ Quỹ Tín Dụng Nhân Dân tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ nhằm nhận thấy được những vấn đề còn tồn tại trong quy trình từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán về khoản mục tài sản nợ.
Description: 99 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9995
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.