Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10001
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Lê, Bình Minh
Nguyễn, Thị Thúy Hằng Em
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của sinh viên Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động mua sắm trực tuyến.
Mô tả: 110 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10001
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.