Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10286
Title: Tuyển Chọn Chất Mang Để Tồn Trữ Vi Khuẩn Có Khả Năng Phân Hủy Chlorate Kali
Authors: TS. Nguyễn, THỊ PHI OANH
Nguyễn, Phan Hồng Anh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát khả năng sống sót và khả năng phân hủy KClO3 của 2 dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 và Enterobacter sp. CR10 trong 5 loại chất mang khác nhau sau 5 tháng tồn trữ. Năm loại chất mang là cám, gạo xay, trấu xay, lúa xay và bột talc được khảo sát và tuyển chọn dựa vào khả năng duy trì mật số vi khuẩn trên 106 CFU/g chế phẩm và khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới của vi khuẩn sau thời gian tồn trữ. Sau 3 tháng, chế phẩm với chất mang là cám, gạo xay và lúa xay duy trì mật số vi khuẩn (MSVK) trên 106 CFU/g chế phẩm. Chế phẩm với chất mang là bột talc đạt mật số cao nhất khi chứa dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 sau 5 tháng tồn trữ (1,56×108 CFU/g chế phẩm) và dòng Enterobacter sp. CR10 sau 4 tháng tồn trữ (2,4×107 CFU/g chế phẩm). Những chế phẩm đạt yêu cầu về mật số được tiếp tục khảo sát khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới. Hai dòng vi khuẩn trong những chế phẩm này đều duy trì được khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới. Như vậy, bột talc được chọn làm chất mang để tồn trữ dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 trong 5 tháng và tồn trữ dòng vi khuẩn Enterobacter sp. CR10 trong 4 tháng.
Description: 76tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10286
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.