Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10286
Nhan đề: Tuyển Chọn Chất Mang Để Tồn Trữ Vi Khuẩn Có Khả Năng Phân Hủy Chlorate Kali
Tác giả: TS. Nguyễn, THỊ PHI OANH
Nguyễn, Phan Hồng Anh
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát khả năng sống sót và khả năng phân hủy KClO3 của 2 dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 và Enterobacter sp. CR10 trong 5 loại chất mang khác nhau sau 5 tháng tồn trữ. Năm loại chất mang là cám, gạo xay, trấu xay, lúa xay và bột talc được khảo sát và tuyển chọn dựa vào khả năng duy trì mật số vi khuẩn trên 106 CFU/g chế phẩm và khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới của vi khuẩn sau thời gian tồn trữ. Sau 3 tháng, chế phẩm với chất mang là cám, gạo xay và lúa xay duy trì mật số vi khuẩn (MSVK) trên 106 CFU/g chế phẩm. Chế phẩm với chất mang là bột talc đạt mật số cao nhất khi chứa dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 sau 5 tháng tồn trữ (1,56×108 CFU/g chế phẩm) và dòng Enterobacter sp. CR10 sau 4 tháng tồn trữ (2,4×107 CFU/g chế phẩm). Những chế phẩm đạt yêu cầu về mật số được tiếp tục khảo sát khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới. Hai dòng vi khuẩn trong những chế phẩm này đều duy trì được khả năng phân hủy KClO3 trong điều kiện nhà lưới. Như vậy, bột talc được chọn làm chất mang để tồn trữ dòng vi khuẩn Aerococcus sp. TN3 trong 5 tháng và tồn trữ dòng vi khuẩn Enterobacter sp. CR10 trong 4 tháng.
Mô tả: 76tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10286
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.