Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10525
Nhan đề: Nghiên cứu ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc ở các mật độ khác nhau
Tác giả: Châu, Tài Tảo
Nguyễn, Long Giang
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ ương ấu trùng thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng ương theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (i) mật độ ương 150 con/L, (ii) mật độ ương 200 con/L, (iii) mật độ ương 250 con/L; (iv) mật độ ương 300 con/L, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể ương có thể tích 500 lít, độ mặn 30‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài Postlarvae 12 ở nghiệm thức có mật độ ương 150 con/L (11,59 ± 0,16 mm) và nghiệm thức có mật độ ương 200 con/L (11,49 ± 0,38 mm) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai nghiệm thức còn lại. Ở Postlarvae 12 tỷ lệ sống ở nghiệm thức có mật độ ương 150 con/L (58,7 ± 7,9%) và nghiệm thức có mật độ ương 200 con/L (55,0 ± 3,0%) lần lượt có năng suất (88 ± 12 con/lít) và (110 ± 6 con/lít) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vậy mật độ ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng 150 - 200 con/L theo công nghệ biofloc là tốt nhất.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10525
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
535.29 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.