Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10536
Title: Nghiên cứu ương cá nâu (Scatophagus argus) trong ao đất từ giai đoạn cá hương lên giống với mật độ khác nhau
Authors: Lý, Văn Khánh
Lê, Quốc Việt
Nguyễn, Trung Nguyên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra mật độ thích hợp để ương giống cá nâu (Scatophagus argus) trong ao đất. Nghiên cứu được thực hiện tại trại thực nghiệm artemia Vĩnh Châu Sóc Trăng từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2019. Thí nghiệm thực hiện trong ao đất, mỗi ao có diện tích 100m2, với 3 nghiệm thức mật độ ương là 10, 20 và 30 con/m2, mỗi nghiệm thức được lập lại 2 lần. Cá thí nghiệm có nguồn gốc từ tự nhiên và kích cỡ ban đầu là 0,11 g/con. Cá được cho ăn thức ăn chìm Grobest có hàm lượng đạm 40%. Kết quả sau 50 ngày ương cho thấy cá có tỉ lệ sống cao nhất là 46,9% của nghiệm thức 20 con/m2 và thấp nhất là 10 con/m2 (30,1%). Tuy nghiên kết quả tỉ lệ sống khác của cá ở hai giai đoạn đều khác biệt không có ý nghĩa (P>0,05). Về tăng trưởng, chiều dài và khối lượng trung bình của cá ở các nghiệm thức, dao động tương ứng 21,5 - 31 mm/con và 0,68 – 2,16 g/con. Nhìn chung, các nghiệm thức ương thể hiện ưu điểm tăng trưởng nhanh nhưng tỉ lệ sống thấp.
Description: 9 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10536
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
573.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.