Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10539
Title: Nghiên cứu ương cá tra(Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn bột trong điều kiện nhiệt độ cao
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, Thị Tho
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn bột trong điều kiện nhiệt độ cao nhằm nâng cao chất lượng con giống tăng sản lượng và tỉ lệ sống trong điều kiện thí nghiệm. Sử dụng cá tra bột (mới nở khoảng 17-18 giờ) bố trí thí nghiệm ở 3 nghiệm thức khác nhau: Nhà lưới (mái nhà được lợp bằng tole, xung quanh được che bởi lưới cước trắng nhằm khống chế được nhiệt độ ổn định), mái che (mái che bằng tole, không có lưới che xung quanh), ngoài trời (được bố trí ngoài trời và nhiệt độ biến động tự nhiên theo ngày đêm). Sau 38 ngày thí nghiệm tiến hành thu mẫu cân đo tính khối lượng trung bình, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, và thu mẫu ruột và dạ dày để phân tích enzmye chymotrysine, trypsine, pepsine, hoạt tính α- amylase. Kết quả cho thấy hoạt tính enzyme pepsine ở nghiệm thức nhà lưới đạt giá trị cao hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại. Các chỉ tiêu về tăng trưởng như khối lượng, tăng trưởng tương đối, tăng trưởng tuyệt đối tuy đạt cao nhất ở nghiệm thức ngoài trời lần lượt là 4,68±0,6 (g/con), 0,12±0,02 (g/ngày), 20,4± 0,35 (%/ngày), nhưng tỉ lệ sống lại thấp nhất (16,1±1,20%). Khối lượng cá, tăng trưởng tương đối, tăng trưởng tuyệt đối thấp nhất ở nghiệm thức nhà lưới thấp hơn tuy nhiên, tỷ lệ sống cá tra bột ở nghiệm thức này đạt rất cao 53,8±4,00%. Nhìn chung, nghiệm thức nhà lưới có nhiệt độ cao và ổn định giúp nâng cao tỉ lệ sống và sản lượng cá tra từ bột lên hương.
Description: 10 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10539
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
297.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.