Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10578
Title: Ảnh hưởng tần suất thay nước lên sinh trưởng của quần thể luân trùng brachionus plicatilis
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Cao, Thị Thúy Duy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng tần suất thay nước của luân trùng Brachionus plicatilis nuôi mẽ lên mật độ đạt được trong quá trình nuôi. Nghiên cứu được thực hiện với 02 thí nghiệm với 02 loại thức ăn khác nhau, thí nghiệm 1 cho ăn bằng tảo Nanochloropsis và thí nghiệm 2 cho ăn bằng men bánh mì. Mỗi thí nghiệm gồm có 5 nghiệm thức với chế độ thay nước khác nhau bao gồm: không thay nước (NT1), mỗi ngày (NT2), 2 ngày/lần (NT3), 3 ngày/lần (NT4), 4 ngày/ lần (NT5), mỗi nghiệm thức được lập lại 3 lần, mật độ thả nuôi ban đầu là 200 con/L. Kết quả cho thấy, 2 thí nghiệm riêng rẽ với 2 loại thức ăn nhưng đạt mật độ cao nhất ở nghiệm thức thay nước hằng ngày đối với thí nghiệm cho ăn bằng tảo Nanochloropsis sp. là 1113117 ct/mL, cho ăn bằng men bánh mỳ là 1250354 ct/mL và đạt mật độ thấp nhất ở nghiệm thức không thay nước đối với thí nghiệm cho ăn bằng tảo Nanochloropsis sp. Là 167133 ct/mL, cho ăn bằng men bánh mì 83104 ct/mL. Kết quả này khẳng định cần thay nước thường xuyên trong nuôi mẽ luân trùng để đạt mật độ cao nhất.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10578
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
850.81 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.