Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10598
Title: Ảnh hưởng của phương thức bổ sung men vi sinh hữu ích lên mật số vibrio trong môi trường ương tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thị Trâm Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định việc ảnh hưởng của việc bổ sung vi sinh hữu ích trong ương tôm Sú (Penaeus monodon) theo các phương thức khác nhau lên mật độ tổng vi khuẩn và Vibrio spp. Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, chế phẩm vi sinh được bổ sung với 5 phương thức khác nhau gồm: bổ sung vào nước nuôi, trộn vào thức ăn và trộn vào thức ăn có áo chuối và so sánh với nghiệm thức không bổ sung chế phẩm vi sinh (đối chứng), mem vi sinh hữu ích được bổ sung mỗi ngày. Tôm có khối lượng (0,01 g/cá thể) được thả nuôi với mật độ tôm ương là 2 con/L trong bể 100L chứa 50L nước biển 10‰. Kết quả cho thấy, mật số vi khuẩn tổng trong các nghiệm thức bổ sung probiotic tăng lên và biến động khá lớn và có chiều hướng thấp hơn nghiệm thức đối chứng, đặc biệt ngày 30 thì mật số vi khuẩn tổng ở các nghiệm thức bổ sung men vi sinh thấp hơn nghiệm thức đối chứng. Mật số Vibrio ở ngày nuôi thứ 20 và 30 thấp ở các nghiệm thức có bổ sung men vi sinh, đặc biệt mật số vibrio thấp có ý nghĩa ở nghiệm thức bổ sung men vi sinh vào trong nước thấp hơn nghiệm thức đối chứng. Thêm vào đó, tỉ lệ vibrio tổng/vi khuẩn tổng ở ngày thứ 20 và 30 ở nghiệm thức bổ sung men vi sinh cũng thấp hơn nghiệm thức đối chứng, ngoại trừ nghiệm thức bổ sung men vi sinh có ao chuối cao hơn đối chứng. Nhìn chung, bổ sung trực tiếp vào ao nuôi có thể làm giảm lượng vibrio trong nước ao nuôi đáng kể so với các phương thức bổ sung khác.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10598
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
319.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.