Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10702
Title: Ảnh hưởng của biofloc và giá thể lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của cá kèo (Pseudapocryptes elongates)
Authors: Huỳnh, Thanh Tới
Tô, Công Tâm
Trương, Hồng Yên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng đa nhân tố về rỉ đường và bổ sung giá thể với 04 nghiệm thức (NT): biofloc + có giá thể (NT1), biofloc + không có giá thể (NT2), không biofloc + có giá thể (NT3), biofloc + không giá thể (NT4) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá kèo (Pseudapocryptes elongates) đã được thực hiện. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức được lặp lại 03 lần. Cá kèo giống tự nhiên (6,90 – 7,30cm; 3,88 – 4,12g) được mua tại vùng biển Vĩnh Châu, Sóc Trăng, được bố trí ương trong bể composite 1000L, chứa 600L ở độ mặn 15 ‰, với mật độ thả 240 cá thể/m2. Rỉ đường (38% cacbon) được sử dụng bón hàng ngày vào bể dựa vào hàm lượng TAN để đạt C/N=10. Kết quả sau 60 ngày nuôi cho thấy tỉ lệ sống dao động từ 80,6 -85,0%, sai biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Khối lượng dao động từ 11,93 - 14,11g/ cá thể, cá ở nghiệm thức có bổ sung rỉ đường hay cá ở nghiệm thức bổ sung giá thể và rỉ đường có khối lượng lớn hơn có ý nghĩa (p>0.05) so với cá ở nghiệm thức đối chứng tương ứng.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10702
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
536.54 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.