Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10708
Title: Ảnh hưởng mật độ và tần suất cho ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giống
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Phạm, Ngọc Nhàn
Trần, Minh Thành
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về “Ảnh hưởng mật độ và tần suất cho ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống của lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1973)” được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nhân tố là mật độ 40, 60 và 80 con/thau (tương ứng với khoảng 1350, 2000 và 2700 con/m2), tần suất cho ăn (2 và 4 lần/ngày). Tổ hợp của hai nhân tố gồm 6 nghiệm thức và có 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức, thời gian thí nghiệm là 40 ngày. Thức ăn trong quá trình ương là sinh khối Artemia động lạnh. Lươn được bố trí trong 18 thau nhựa diện tích mỗi thau là 0,03m2 có sử dụng giá thể là dây nilon. Lươn có khối lượng và chiều dài ban đầu là 0,173g/con; 5cm/con. Kết quả sau 40 ngày ương cho thấy các yếu tố môi trường không có sự biến động lớn nằm trong khoảng thích hợp cho lươn, các nghiệm thức đều đạt tỷ lệ sống 100%. Kết quả về tăng trưởng chiều dài và khối lượng lươn ở nghiệm thức 4 (mật độ 40con/T, cho ăn 4lần/ngày) có khối lượng và chiều dài cao nhất lần lượt là 3,25g và 15,4cm; DLG, DWG và SGR lần lượt là 0,26±0,00cm/ngày; 0,08±0,002g/ngày; 7,33±0,01%/ngày khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với NT3 (mật độ 80con/T cho ăn 2lần/ngày) có khối lượng và chiều dài là 2,60g và 14,2cm; DLG, DWG và SGR đạt 0,23±0,01cm/ngày; 0,06±0,001g/ngày; 6,78±0,34%/ngày và khác biệt không có ý nghĩa thống kê với các NT khác. Tóm lại khi sử dụng sinh khối Artemia làm thức ăn có thể ương ở mật độ 1350-2000con/m2 nhưng khi ương ở mật độ 2000con/m2 nên cho ăn 4 lần/ngày để đảm bảo tăng trưởng tốt.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10708
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
454.96 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.