Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10788
Title: Mạng lưới hoạt động và rủi ro ngân hàng : Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Võ, Xuân Vinh
Mai, Xuân Đức
Keywords: Rủi ro ngân hàng
Mở rộng mạng lưới
Mạng lưới hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.36-44
Abstract: Bài báo nghiên cứu tác động của mạng lưới hoạt động đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 32 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn hơn thì rủi ro cao hơn. Kết quả thực nghiệm của tác giả có thể mang lại những hàm ý quan trọng cho các nhà quản lý và các nhà điều hành ngân hàng ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10788
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.