Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10943
Title: So sánh hiệu quả mô hình nuôi đơn và nuôi kết hợp tôm sú(Penaeus monodon) -rong câu (Gracilaria sp) trong ao quảng canh cải tiến với các mật độ khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Cao, Trung Tuyến
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nuôi kết hợp các mật độ tôm sú (Penaeus monodon) khác nhau với rong câu (Gracilaria sp.) trong giai lưới đặt trong ao quảng canh cải tiến. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức với 3 mật độ nuôi (2, 4 và 6 con/m2) với hai hình thức nuôi (nuôi đơn và nuôi kết hợp), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Tất cả các nghiệm thức đều không cho ăn trong suốt quá trình nuôi và chỉ sử dụng thức ăn tự nhiên có sẵn trong giai. Tôm sú có khối lượng trung bình ban đầu 1,07 g được thả nuôi trong giai lưới 16 m2. Sau 4 tháng nuôi, tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh khối của tôm nuôi kết hợp cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với tôm nuôi đơn. Trong đó tỉ lệ sống của tôm nuôi kết hợp ở mật độ 2 và 4 con/m2 không khác nhau về mặt thống kê (p>0,05), trung bình lần lượt là 71,88% và 61,46%. Mật độ 2 con/m2 thu được khối lượng tôm lớn nhất (16.25 g/con) và mật độ nuôi 4 con/m2 đạt năng suất cao nhất (309 kg/ha). Thành phần hóa học thịt tôm gồm hàm lượng protein ở các nghiệm thức nuôi kết hợp tôm- rong cao hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với nuôi đơn. Ẩm độ, lipid và tro của thịt tôm không khác nhau nhiều giữa các nghiệm thức. Kết quả cho thấy có thể áp dụng nuôi kết hợp tôm sú-rong câu với mật độ từ 2-4con/m2 cho hiệu quả cao nhất.
Description: 11 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10943
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
301.3 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.