Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10976
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhiệt độ, phương pháp đóng gói , thời gian bảo quản lên cơ chế xóa tiềm sinh và sức sống của nauplii ở Artemia Vĩnh Châu
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Mỹ Trinh
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong thí nghiệm này, trứng bào xác Artemia được bảo quảnở điều kiện nhiệt độ phòng (20-30ºC), nhiệt độ phòng máy lạnh (17ºC), trong tủ lạnh (4ºC), tủ đông sâu (-4ºC) với các phương pháp bảo quản khác nhau như: đóng bọc, đóng lon không chứa khí nitơ và đóng lon không chứa khí nitơ nhằm đưa ra những khuyến cáo cho người nông dân trong quá trình sử dụng và bảo quản trứng bào xác Artemia đảm bảo chất lượng trong thời gian lâu dài. Mẫu được cho nở trên đĩa petri, các chỉ tiêu kiểm tra gồm tỷ lệ nở (HP), tốc độ nở (HR), thời gian nở và tỷ lệ sống củanauplii sau 3 ngày nuôi. Kết quả cho thấy sau ba năm bảo quản, việc xóa tiềm sinh ở trứng thông qua các chỉ tiêu chất lượng không bị ảnh hưởng bởi thời gian lưu trữ nhưng bị tác động bởi nhiệt độ và phương pháp bảo quản. Mặc dù vậy, khi bảo quản trứng ở các mức nhiệt độ từ 4ºC trở xuống thì cơ chế xóa tiềm sinh thông qua tỷ lệ nở, tốc độ nở...được cải thiện so với trứng thông thường trên thị trường.Tỷ lệ nở cao nhất ở nghiệm thức đóng bọc bảo quản trong tủ đông sâu(-4°C) với tỷ lệ nở 95,63 ± 0.3%, tổng thời gian nở 25,2 ± 13,9% giờ, thời gian xuất hiện ấu trùng đầu tiên là 13,2 ± 1,1% giờ.Tỷ lệ nở thấp nhất ở nghiệm thức đóng lon không chứa khí nitơ bảo quản ở điều kiện nhiệt độ phòng, tỷ lệ nở 0%. Bên cạnh đó,chất lượng nauplii của những trứng này bất chấp thời gian lưu trữ và phương pháp bảo quản hoàn toàn có thể sử dụng để thả giống
Mô tả: 12 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10976
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
584.91 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.