Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11227
Title: Các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần, Công Kha
Keywords: Các yếu tố
Binary
Đồng bằng sông Cửu Long
Nghèo
Kinh tế trọng điểm
VHLSS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.34-40
Abstract: Nhằm đóng góp cho các đề án quy hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu nghiên cứu 624 hộ thuộc 4 tỉnh là thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cà Mau lấy từ dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014. Kết quả chỉ ra các yếu tố tác động mạnh đến nghèo của hộ ở vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long gồm: thành phần dân tộc của chủ hộ, học vấn của chủ hộ, tình trạng việc làm của chủ hộ, diện tích đất của hộ và khu vực sinh sống của hộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11227
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.