Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11566
Title: Ảnh hưởng của cao chiết lá ổi (Psidium guajava) lên bảo quản đông lạnh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) phi lê
Authors: Trần, Minh Phú
Trần, Thị Mỹ Huyên
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của cao chiết lá ổi đến chất lượng cá tra phi lê trong điều kiện bảo quản đông lạnh. Thí nghiệm gồm ba nghiệm thức: (i) cá phi lê được nhúng trong nước sạch 30 phút ở điều kiện lạnh (mẫu đối chứng), sau đó bảo quản trong tủ đông -20oC. (ii) cá phi lê được nhúng cao chiết lá ổi với nồng độ 5,04 g/mL và (iii) nhúng ở nồng độ 313 g/mL và tiến hành bảo quản tương tự như nghiệm thức (i). Thời gian bảo quản đông lạnh là 90 ngày. Các chỉ tiêu đánh giá bao gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, màu sắc, khả năng giữ nước, tổng lượng nito bazo bay hơi (TVB-N), chỉ số Peroxide (PV), chỉ số axit Thiobarbituric (TBAR) ở các ngày 0, ngày 30 và ngày 90. Kết quả cho thấy chỉ số PV, TBARs, TVB-N và tổng vi khuẩn hiếu khí của mẫu được xử lý cao chiết ổi cho kết quả tốt hơn so với mẫu đối chứng ở các lần thu mẫu. Giá trị cảm quan của miếng cá phi lê được duy trì tốt trong suốt 90 ngày bảo quản đông.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11566
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.