Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1184
Title: Kinh nghiệm quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp ở Pháp: bài học rút ra cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Liên
Đào, Thị Vân Anh
Keywords: Quản trị nhân tài
Quản trị nhân lực
Doanh nghiệp
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 511 .- Tr.52-53
Abstract: Cùng với sự phức tạp và thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, vai trò của quản trị nhân tài trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Nhờ có quản trị nhân tài, doanh nghiệp có thể giải quyết được bài toán về thu hút và giữ chân người tài, chủ động trong việc nuôi dưỡng tài năng phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững doanh nghiệp mình. Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết, tác giả đề cập đến khái niệm về quản trị nhân tài, kinh nghiệm quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp Pháp từ đó đề xuất một số gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quản trị nhân tài.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1184
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_179.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.