Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12179
Title: Đổi mới mô hình đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Keywords: Đổi mới
Hiệu quả đầu tư
Mô hình
Dịch vụ công thiết yếu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 285+286 .- Tr.33-39
Abstract: Các dịch vụ công thiết yếu là công cụ, phương tiện đảm bảo sự ổn định xã hội của Nhà nước, Nghiên cứu đổi mới mô hình đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu là vấn đề cấp thiết hiện nay. Bài viết tập trung vào nghiên cứu mô hình đầu tư của Nhà nước và đổi mới mô hình đầu tư của Nhà nước cho dịch vụ công thiết yếu nhằm góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công thiết yếu và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công thiết yếu của người dân, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/12179
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.