Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13205
Title: Internet kết nối vạn vật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển
Authors: Bạch, Tân Sinh
Đặng, Thị Hoa
Keywords: Internet kết nối vạn vật
Ở Việt Nam
Thực trạng
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.22-24
Abstract: Tuy đạt được một số thành tựu bước đầu, nhưng hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật (IoT) của Việt Nam đang tồn tại một số bất cập như: chưa có ứng dụng IoT thực sự nào có ảnh hưởng mạnh đến đời sống xã hội; thị trường IoT tuy “nóng”, nhưng nhà cung cấp phần cứng và phần mềm chủ yếu vẫn là đối tác nước ngoài... Để khai thác tiềm năng phát triển IoT của Việt Nam, chúng ta cần có một lộ trình, chính sách chung cho toàn bộ các nhân tố của hệ sinh thái IoT; tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng hệ thống quốc gia nghiên cứu và phát triển (R&D) về IoT; tạo ra một số dự án tiên phong để nâng cao năng lực cạnh tranh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13205
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.79 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.