Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13315
Title: Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: Một số vấn đề cần quan tâm
Authors: Lương, Minh Huân
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Đổi mới công nghệ
Một số vấn đề cần quan tâm
Doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 05 .- Tr.18-21
Abstract: Đổi mới công nghệ (ĐMCN) trong doanh nghiệp (DN) là nội dung quan trọng trong việc thực hiện những bước đi cụ thể của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Do vậy, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp nhằm khuyến khích DN ĐMCN, đặc biệt là Chương trình ĐMCN Quốc gia đến năm 20201 đã được phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng ĐMCN trong DN còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục được quan tâm, giải quyết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13315
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.25.170


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.