Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13824
Title: Ãnh hưởng bổ sung dưỡng chất vào thức ăn lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu miễn dịch của cá trê vàng
Authors: Phạm, Minh Đức
Huỳnh, Văn Khởi Minh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá việc bổ sung Guar gum, LP20, Phytase lên tăng trưởng và một số chỉ tiêu miễn dịch cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giống có khối lượng trung bình từ 9-11g/cá. Thí nghiệm được thực hiện trong 8 tuần, có 5 nghiệm thức thức ăn có bổ sung dưỡng chất với: (1) đối chứng; (2) Guar gum 0,5%; (3) Guar gum 0,5% + LP20 100ppm; (4) Guar gum 0,5% + Phytase 150ppm; (5) Guar gum 0,5% + LP20 100ppm + Phytase 150ppm, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại, bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau 8 tuần thu mẫu, đếm số lượng, cân khối lượng để tính tốc độ tăng trưởng và các chỉ tiêu huyết học, hoạt tính lysozyme của cá cũng được xác định. Kết quả tỷ lệ sống (SR), hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), hiệu quả sử dụng protein (PER) khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tăng trưởng tương đối của cá ở nghiệm thức 5 có kết quả cao nhất (3,26 %/ngày) có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tổng bạch cầu, hoạt tính lysozyme đều tăng và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) ở nghiệm thức 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy thức ăn có bổ sung cả 3 dưỡng chất Guar gum (0,5%), LP20 (100ppm), Phytase (150ppm) giúp cải thiện được tăng trưởng và một số đáp ứng miễn dịch cho cá trê vàng.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/13824
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
420.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.