Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1435
Title: Ảnh hưởng của đa dạng hóa địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Other Titles: The impact of geographical diversification on commercial banks' performance in Vietnam
Authors: Trầm, Thị Xuân Hương
Nguyễn, Từ Nhu
Keywords: Đa dạng hóa địa lý
Hiệu quả kinh doanh
Ngân hàng
Chi phí
Lợi nhuận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .-Tr.46-52
Abstract: Đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa (ĐDH) hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) là xu hướng tất yếu trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu hiện nay. ĐDH hoạt động ngân hàng được thể hiện ở nhiều khía cạnh như ĐDH sản phẩm, ĐDH thu nhập, ĐDH chi phí, ĐDH địa lý,... mà kết quả của quá trình ĐDH sẽ thay đổi cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của ĐDH địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam thông qua sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng của 25 NHTM trong giai đoạn 2005-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ ĐDH địa lý có mối tương quan ngược chiều với hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu gợi ý các chính sách cần thiết liên quan đến ĐDH địa lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngân hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1435
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_427.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.