Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1437
Nhan đề: The organizational model of operational risk management basing on three lines of defence for Vietnamese banks =
Nhan đề khác: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro vận hành theo ba lớp phòng vệ cho ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Lê, Thị Anh Đào
Trần, Vương Thịnh
Trần, Hồng Hà
Từ khoá: Operational risk
Operational risk management
Three lines of defence
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .-Tr.65-72
Tóm tắt: This article aims to cenalyze the role and responsibility of three lines of defence which are mentioned in the BCBS's principles for operational risk management. Besides, it evaluates Vietinbank's organizational model of operational risk management based on three lines of defence. From that, this article designs the general organizational model of operational risk management for Vietnamese banks. This model creates a safe three-layer net of operational risks management, hence it protects banks as well as mitigates the losses caused by banks' operational risks.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1437
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_478.04 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.