Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14506
Title: Ảnh hưởng của thức ăn tươi sống và thức ăn viên công nghiệp đến tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) nuôi trong mương vườn dừa ở Vĩnh Long
Authors: Dương, Nhựt Long
Lam, Mỹ Lan
Lê, Hoàng Duy Phước
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của thức ăn tươi sống và thức ăn viên công nghiệp đến tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất của tôm càng xanh nuôi trong mương vườn dừa ở Vĩnh Long” được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thức ăn tươi sống và thức ăn công nghiệp trong mô hình nuôi tôm càng xanh ở mương vườn dừa, làm cơ sở góp phần cải tiến quy trình kỹ thuật, nâng cao hiệu quả lợi nhuận mô hình nuôi. Kết quả cho thấy các yếu tố về môi trường (nhiệt độ, pH, oxy, độ kiềm, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-) đều nằm trong khoảng thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển. Sau chu kỳ nuôi 6 tháng, khối lượng trung bình (W) NT 1 (45,25 ± 25,91 g/con) cao hơn NT 2 (33,1 ± 20,1 g/con), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) của NT 1 (0,04 – 0,6 g/ngày) cao hơn NT 2 (0,03 – 0,43 g/ngày). Tỉ lệ sống NT 1 (21,83 ± 0,74%) cao hơn NT 2 (23,58 ± 1,1%). Năng suất NT 1 (483,2 ± 15,1 kg/ha) cao hơn NT 2 (436,32 ± 18,6 kg / ha). Lợi nhuận NT 1 (28,75 triệu/ha) cao hơn NT 2 (16,65 triệu/ha). Tỉ suất lợi của NT 1 (69,87%) cao hơn NT 2 (35,58%). Qua kết quả thực nghiệm cho thấy sử dụng hoàn toàn thức ăn tươi sống mang lại hiệu quả cao hơn việc sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14506
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
790.29 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.