Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14512
Title: Ảnh hưởng của mật độ cá nuôi và con mồi lên tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá bột
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Nguyễn, T Thu Hà
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ cá nuôi và mật độ con mồi lên tỉ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá bột. Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá trong cả hai thí nghiệm được ương trong bể nhựa 200L chứa 150L nước. Cá được cho ăn thức ăn tự nhiên gồm hỗn hợp phiêu sinh động vật (luân trùng, cladocera, copepoda, nauplius,…). Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng mật độ cá nuôi lên tỷ lệ sống được thực hiện với 4 mật độ 5, 10, 15, 20 con/L, với mật độ con mồi là 5-7 con/mL. Sau 14 ngày nuôi, tỷ lệ sống cao nhất được ghi nhận ở mật độ cá 5 con/L (30,09%), thấp nhất ở mật độ 20 con/L (9,44%). Thí nghiệm về ảnh hưởng của mật độ con mồi được thực hiện với cỡ mồi là 60 - 100µm, ở 3 mật độ con mồi là 5, 10 và 20 con/mL.. Kết quả cho thấy, cá có tỷ lệ sống cao nhất ở mật độ con mồi là 10 con/mL (18,58%) và thấp nhất ở mật độ 20 con/mL (7,64%).
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/14512
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
716.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.