Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16543
Title: Tác động của email marketing đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Email marketing
Ngân hàng điện tử
Khách hàng
Ý định sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.23-29
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích tác động của email marketing đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ cuộc khảo sát 338 khách hàng chấp nhận một hoặc nhiều ngân hàng gửi email marketing. Ứng dụng phương pháp phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM), kết quả nghiên cứu cho thấy, email marketing tác động tích cực đến nhận thức tính dễ sử dụng và tác động tiêu cực đến nhận thức rủi ro, nhận thức tính dễ sử dụng tác động tích cực đến nhận thức tính hữu ích và thái độ của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, nhận thức rủi ro tác động tiêu cực đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Nghiên cứu đã phát hiện, email marketing tác động đến các tiền đề thái độ của khách hàng, từ đó tác động lan truyền đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16543
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.