Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16683
Title: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Nâng cao chất lượng
Công tác kiểm tra
Ủy ban kiểm tra
Tỉnh ủy
Thành ủy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.44-46,50
Abstract: Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy, thành ủy do ban chấp hành cùng cấp bầu ra giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố. UBKT tỉnh ủy, thành ủy có hai chức năng cơ bản: Một là, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng. Hai là, tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong đó UBKT Trung ưng thường xuyên chỉ đạo, về mặt nghiệp vụ công tác kiểm tra; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của UBKT tỉnh ủy, thành ủy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16683
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_306.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.