Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17989
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững ở một số Quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Vũ, Văn Đông
Keywords: Nguồn nhận lực
Phát triển bền vững
Bền vững
Kinh nghiệm phát triển bền vững
Phát triển bền vững ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.41-48
Abstract: Phát triển nhanh và bền vững ngành nông nghiệp ở nước ta là đòi hỏi tất yếu. Trong những năm qua nông nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới đặt ra, nông nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế về mục tiêu phát triển bền vững cả về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Vì vậy, để nông nghiệp ở Việt Nam những năm tới phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi cần phải nghiên cứu những giải pháp phù hợp trong đó nghiên cứu kinh nghiệm ở một số quốc gia đi trước để rút ra bài học cho mình là rất cần thiết. Từ đó tác giả dựa trên một số quan điểm về phát triển bền vững, bền vững trong nông nghiệp của các nhà khoa học để đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và đưa ra những bài học kinh nghiệm làm tài liệu tham khảo cho phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam những năm tiếp theo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17989
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.