Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18147
Nhan đề: Xác định đặt tính thành hệ từ tài liệu địa vật lý sử dụng mạng nơron nhân tạo =
Nhan đề khác: Formation characterization from well log using artificial neural network
Tác giả: Phạm, Sơn Tùng
Phạm, Đình Võ
Từ khoá: Đặc tính thành hệ
Độ rỗng
Độ thấm
Mạng nơron nhân tạo
Địa vật lý
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.101-108
Tóm tắt: Xác định đặc tính thành hệ là công việc quan trọng hàng đầu của người kỹ sư địa chất, đặc biệt đối với các vỉa có sự biến đổi lớn về độ rỗng và độ thấm do nhiều nguyên nhân. Việc xác định đặc tính thành hệ giúp người kỹ sư nắm bắt được thông tin quan trọng, cốt lõi để có kế hoạch phát triển mỏ. Một số phương pháp thường dùng để xác định độ thấm, độ rỗng là công tác phân tích mẫu lõi thông thường để đo giá trị độ thấm, độ rỗng của mẫu hoặc phương pháp xác định từ tương quan thực nghiêm sử dụng tài liệu địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra, độ thấm còn được xác định từ tài liệu thử vỉa. Nhược điểm của các phương pháp trên là chi phí tốn kém và giá trị có được chỉ đúng cho vùng địa chất cục bộ. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ khoa học máy tính, các nhược điểm trên có thể được khắc phục nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể trong nghiên cứu này sử dụng mạng nơron nhân tạo để xác định độ thấm và độ rỗng thành hệ từ tài liệu địa vật lý. Kết quả nghiên cứu giúp các tác giả để xuất một số ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong các lĩnh vực khác như xây dựng, nông nghiệp, môi trường và giáo dục.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18147
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.94 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.