Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18214
Nhan đề: Mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Mối quan hệ
Nguyên thủ quốc gia
Cơ quan hành pháp
Hiến pháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.10-17
Tóm tắt: Quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia và cơ quan hành pháp không chỉ phản ánh mối quan hệ giữa hai chế định độc lập và quan trọng trong bộ máy nhà nước mà còn phản ánh vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của nguyên thủ quốc gia trong hoạt động của cơ quan hành pháp đặc biệt là vai trò của nguyên thủ quốc gia trong việc giám sát và kiểm soát quyền lực của cơ quan hành pháp. Ở nước ta, mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia và các cơ quan hành pháp được ghi nhận cụ thể trong các bản Hiến pháp, đặc biệt là trong Hiến pháp năm 2013.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18214
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.24 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.