Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18247
Title: Xã hội hóa giáo dục tiểu học - giải pháp và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Thị Ngân Bình
Keywords: Giáo dục tiểu học
Xã hội hóa
Giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.75-78
Abstract: Mục tiêu của giáo dục tiểu học là phải trang bị cho học sinh hệ thống tri thức cơ bản ban đầu, hình thành ở học sinh những kỹ năng cơ bản nền tảng phát triển hứng thú học tập ở học sinh, thực hiện các mục tiêu giáo dục toàn diện đối với học sinh tiểu học. Do vậy, việc giáo dục học sinh ngay từ cấp tiểu học là rất quan trọng, đòi hỏi nội dung giáo dục tiểu học phải mang tính toàn diện, cân đối giữa các mặt giáo dục: giáo dục tri thức với giáo dục kỹ năng và giáo dục ý thức, thái độ. Bên cạnh đó, yêu cầu mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18247
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.