Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18642
Title: Công tác kiểm tra, giám sát với đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Đấu tranh phòng
Chống tham nhũng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.32-35
Abstract: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để trục lợi, tham nhũng. Hậu quả của tội phạm tham nhũng gây ra không chỉ thiệt hại đến tài sản, sự quản lý của nhà nước mà còn gây hậu quả về kinh tế, chính trị - xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhận thức sâu sắc những tác hại của tệ tham nhũng, để đấu tranh chống tội phạm tham nhũng thành công, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chú trọng đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng và được triển khai thực hiện. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18642
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.