Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18753
Title: Đảng bộ huyện Cao Lộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở
Authors: Trọng Đức
Keywords: Đảng bộ huyện Cao Lộc
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát từ cơ sở
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.53-54,62
Abstract: Cao Lộc (Lạng Sơn) là huyện miền núi biên giới nên luôn được xác định là địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh quốc gia. Để làm tốt công tác an ninh trật tự vùng biên, Đảng bộ huyện Cao Lộc xác định phải giữ vững ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở. Một trong những vấn đề được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng nhằm giúp ổn định tình hình từ cơ sở.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18753
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.