Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1979
Title: Phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam : Chứng khoán hóa các khoản nợ, rủi ro tín dụng và tính thanh khoản của thị trường
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Vũ, Bích Ngọc
Keywords: Thị trường mua bán nợ
Chứng khoán hóa các khoản nợ
Rủi ro tín dụng
Tính thanh khoản
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 7 .- Tr.30-36
Abstract: Bài viết được thực hiện nhằm phân tích những yếu tố cần thiết cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam, trong đó tập trung vào giải pháp chứng khoán hóa các khoản nợ và các hành lang pháp lý. Trước hết, thông qua việc đánh giá tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, cũng như phân tích những tồn tại trong xử lý nợ xấu, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1979
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.