Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2046
Title: Phân tích tác động FDI đến phúc lợi xã hội : Dẫn chứng từ các quốc gia Châu Á
Authors: Đinh, Hồng Linh
Trần, Văn Nguyện
Keywords: Phát triển con người
FDI
Chỉ số y tế
Chỉ số thu nhập và chỉ số giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 248 .- Tr.42-51
Abstract: Bài viết này tập trung làm rõ tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phúc lợi xã hội tại các nước Châu Á giai đoạn 1990-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân bố không đồng đều trong mối quan hệ giữa FDI và chỉ số phát triển con người (HDI) giữa các quốc gia. Trong đó, việc thu hút dòng vốn FDI cao không đảm bảo có sự tác động tích cực tới HDI của quốc gia đó. Hơn nữa, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng về mối quan hệ ngược chiều giữa FDI với tăng trưởng trong phúc lợi xã hội, được đo lường thông qua chỉ tiêu HDI. Bên cạnh đó, thu hút FDI dù có tác động tiêu cực tới chỉ số về giáo dục, chỉ số thu nhập và chỉ số y tế của nhóm các quốc gia trong khu vực, nhưng các kết quả này không có ý nghĩa về mặt thống kê.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2046
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_692.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.