Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22201
Nhan đề: Study on the effect of modified and unmoditied silica on the properties of natural rubber vulcanizates
Tác giả: Nguyen, Trong Quang
Dang, Viet Hung
Bui, Chuong
Hoang Nam
Nguyen, Thi Yen
Từ khoá: Natural rubber
Silica inodified and unmodified
Network density
Network regularity
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Vietnam Journal of Chemistry;No 57(03) .- Page.357-362
Tóm tắt: In the article, the effects of silica (Silicon oxide) on some properties of natural rubber (NR) were studied. Silica used are unmodified (SIKBT) and modified with triethoxi silane propyl tetrasunfate (SiBT). It is shown SiBT increases vulcanization network density (VND), so it enhances strength and elastic properties of NR. In contrary, SiKBT decreases VND and reduces, but has almost no effect on strength of NR. Silica, both modified and unmodified, are assumed to improve network regularity of NR that change thermal degradation behavior of materials and keep the strength of NR-SiKBT compound unchanged.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22201
ISSN: 2525-2321
Bộ sưu tập: Vietnam Journal of Chemistry

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.