Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22308
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cao chiết cỏ tranh (Imperata cylindrica) kết hợp với màng bao alginate trong điều kiện bảo quản lạnh cá thác lác còm (Chitala Ornala)
Authors: Trần, Minh Phú
Lê, Thị Cẩm Xuyên
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu khảo sát ảnh hưởng của cao chiết lá cỏ tranh kết hợp với màng alginate đến chất lượng chả cá thác lác (Chitala ornata) trong quá trình bảo quản lạnh. Thí nghiệm sử dụng cao chiết cỏ tranh kết hợp màng bao alginate trong bảo quản chả cá thác lác gồm 3 nghiệm thức: thịt cá xay nhuyễn được phối trộn với cao chiết cỏ tranh với các nồng độ khác nhau: 0% (mẫu đối chứng), 48,84 µg/g và 48,84 µg/g kết hợp màng bao alginate. Sản phẩm có thể được sử dụng đến 8 ngày cho cả ba nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí. Mẫu chả cá được phối trộn cao chiết cỏ tranh 48,84 µg/g kết hợp màng bao alginate, đảm bảo được giá trị cảm quan, độ đàn hồi và có chỉ số peroxide tốt hơn so với hai mẫu còn lại. Từ kết quả nghiên cứu có thể thấy, khuynh hướng kết hợp giữa màng alginate với cao chiết từ lá cỏ tranh có thể cải thiện tính chất cảm quan của sản phẩm và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Description: 18tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22308
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.