Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22400
Title: Ảnh hưởng của các loại chế phẩm lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vanamei)
Authors: Lê, Quốc Việt
Võ, Đăng Lương
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá việc bổ sung chế phẩm sinh học nhằm nâng cao tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Penanusvannamei). Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức: (i) đối chứng;(ii) chế phẩm B; (iii) chế phẩm C; (iv) chế phẩm D và (v) chế phẩm E. Độ mặn của nước nuôi là 20%o, mật độ tôm nuôi là 150 con/m3. Tôm có khối lượng ban đầu dao động từ 1,21-1,24 g và tương ứng với chiều dài 5,18-5,23 cm. Sau 42 ngày nuôi chiều dài của tôm ở các nghiệm thức dao động từ 10,54-11,29 cm tương ứng với khối lượng là 11,93-12,48 g nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. Tỷ lệ sống của tôm ở các nghiệm thức dao động từ 84.5%-88.5% và sinh khối của tôm nằm trong khoảng từ 1,48-1,52 kg/m3 nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức. FCR của các nghiệm thức dao động từ 0,95-0,97. Như vậy, Thí nghiệm cho thấy sự tăng trưởng về khối lượng, chiều dài và tỷ lệ sống của tôm giữa các nghiệm thức.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22400
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
627.51 kBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.