Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22402
Title: Nghiên cứu thời điểm bổ sung nguồn cacbon trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Dư, Văn Hậu
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm tìm ra thời điểm bổ sung cacbon thích hợp cho tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh để góp phần xây dựng qui trình sản xuất giống tôm càng xanh theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức (i) Bổ sung đường cát từ giai đoạn 2 (ii) Bổ sung đường cát từ giai đoạn 4 (iii) Bổ sung đường cát từ giai đoạn 6 và (iv) Bổ sung đường cát từ giai đoạn 8 của ấu trùng. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, bể ương tôm có thể tích 0,5 m3, độ mặn 12‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, pH, TAN, NO2-, độ kiềm…) nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm càng xanh. Nghiệm thức 2 tôm PL-15 có chiều dài (1,14 cm), tỷ lệ sống (45,27%) và năng suất (27.160±1.153b PL/m3) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 1, nghiệm thức 4 và khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 3.
Description: 17tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22402
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
755.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.