Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22406
Title: Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh trong các hệ thống nuôi khác nhau
Authors: Châu, Tài Tảo
Huỳnh, Hồng Hiến
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mô hình nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng lên chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ lệ sống. Thí nghiệm được thực hiện trong 60 ngày gồm 4 nghiệm thức (i) quy trình thay nước, (ii) quy trình thay nước kết hợp bổ sung chế phẩm sinh học, (iii) quy trình tuần hoàn nước, và (iv) quy trình biofloc, bể nuôi tôm bằng composite có thể tích 1m3 với mật độ 300 con/bể, độ mặn 15‰. Sau 60 ngày nuôi tăng trưởng của tôm (15,00±0,46 g/con) tốt nhất ở nghiệm thức thay nước khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, tuy nhiên nghiệm thức nuôi theo quy trình tuần hoàn có tỉ lệ sống của tôm cao nhất (82,20±1,08%) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại, và năng suất 2,92±0,07 kg/m3 khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) so với nghiệm thức quy trình thay nước là 3,23±0,20 kg/m3. Kết quả nghiên cứu cho thấy nghiệm thức nuôi tôm theo quy trình thay nước và lọc tuần hoàn là tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22406
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
815.74 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.