Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22408
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamnosain) giai đoạn zoea sang megalopa và giai đoạn megalopa lên cua 1
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Huỳnh, Hữu Thiện
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong những năm gần đây việc ương và nuôi cua biển (Scylla parammaosain) gặp nhiều khó khăn như dịch bệnh, nguồn giống, chất lượng cua bố mẹ và đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu. Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự tăng trưởng của ương ấu trùng cua trong giai đoạn từ zoea lên megalopa và từ megalopa lên cua 1. Mỗi thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức ở 4 mức nhiệt độ 27-28℃, 30- 31℃, 33-34℃, 36-37℃ mỗi nghiệm thức được 3 lần lặp lại, ấu trùng được bố trí ở giai đoạn zoae lên megalopa mật độ 200 con/l và giai đoạn megalopa lên cua 1 với mật độ 4 con/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tốc độ tăng trưởng và chỉ số biến thái của ấu trùng cua trong giai đoạn zoae lên megalop giữa nghiệm thức 30-31℃và 33-34℃khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tốc độ tăng tưởng tốt nhất được tìm thấy ở nghiệm thức 36-37℃ và thấp nhất ở nghiệm thức 27-28℃, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức khác. Tăng trưởng đạt tốt nhất ở nghiệm thức nhiệt độ 36-37℃ và 33-34℃ tuy nhiên là chết hoàn toàn khi chuyển giai đoạn từ zoea 2 lên zoea 3 và zoea 3 lên zoea 4, tỷ lệ sống của ấu trùng cua ở nghiệm thức 27-28℃và 30- 31℃ lần lượt là 11,5% và 7,5% khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Trong khi giai đoạn từ agalopa lên cua 1 với tỉ lệ lệ sống thấp ở mức nhiệt độ 36-37℃ và 33-34℃ tỉ lệ sống lần lượt là 34,7% và 53,5% nhưng đạt được khối lượng và chiều dài cao hơn hay nghiệm thức 27-28℃ và 30-31℃ có tỉ lệ sống lần lượt là 72,9% và 69,7%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0.05). Qua nghiên cứu thấy được nhiệt độ thích hợp ương ấu trùng cua biển từ zoea lên megalopa và megalopa lên cua 1 là 27-28℃.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22408
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
556.62 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.