Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22438
Title: Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Trịnh, Hùng Chiêu
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiêm cứu nhằm xác định mật độ nuôi tôm thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng nuôi theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức ở các mật độ khác nhau:(i) 100 con/m3, (ii) 150 con/m3, (iii) 200 con/m3 và (iv) 250 con/m3. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, bể nuôi tôm có thể tích 1m3, độ mặn 15‰, tỷ lệ C:N=12, tôm nuôi có khối lượng ban đầu là 0,61g. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 60 ngày nuôi các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, pH, TAN, NO2,…) nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng. Tôm ở nghiệm thức mật độ 100 con/m3 có khối lượng 16,69±0,23 g/con và tỉ lệ sống 96,7±2,25% cao nhất và hệ số thức ăn thấp nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Năng xuất của tôm thu được thấp nhất ở nghiệm thức 100 con/m3 là 1,43 kg/m3 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức 250 con/m3, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với 2 nghiệm thức lại. Từ đó có thể kết luận rằng nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ biofloc ở mật độ 100 con/m3 là tốt nhất.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22438
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
557.78 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.