Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22948
Nhan đề: Nghiên cứu thực nghiệm xác định công suất cần thiết của hệ thống điều hòa lắp trên các thùng công tác kín
Tác giả: Trần, Hữu Lý
Chu Giang
Từ khoá: Nghiên cứu thực nghiệm
Thùng công tác kín
Hệ thống điều hòa
Thiết giúp cứu thương
Gìn giữ hòa bình
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.64-67
Tóm tắt: Dựa trên kết quả khảo sát thực nghiệm về khả năng giảm nhiệt và kết quả đo được khi thử nghiêm, bài báo trình bày phương pháp thử nghiệm để xác định công suất cần thiết của hệ thông điều hòa sẽ lắp trên các thùng công tác kín làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao. Kết quả nghiên cứu đã góp phần cải tiến thành công xe thiết giáp bánh lốp thành xe thiết giáp cứu thương. Xe cải tiến đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Phái bộ Liên hợp quốc đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) ở Nam Xu Đăng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22948
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.