Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2304
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhận thức về danh tiếng nhà trường đến gắn kết với tổ chức của giảng viên
Tác giả: Phạm, Thị Hồng Phương
Từ khoá: Danh tiếng của nhà trường
Gắn kết với tổ chức
Giảng viên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.79-89
Tóm tắt: Danh tiếng của tổ chức trong lĩnh vực giáo dục như trường đại học cao đẳng là vấn đề được các nhà nghiên cứu quan tâm trong khoảng vài thập kỷ gần đây. Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa nhận thức của giảng viên về danh tiếng của nhà trường và sự gắn kết với tổ chức của họ. Kết quả điều tra trên 560 giảng viên thuộc 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 3 tỉnh thành phố: Hà Nội, Thái Bình và Tuyên Quang cho thấy có mối tương quan khá mạnh, theo chiều tích cực có ý nghĩa thống kê giữa nhận thức về danh tiếng của nhà trường và sự gắn kết với tổ chức của giảng viên. Phân tích phương trình tuyến tính (SEM) cho thấy nhận thức về danh tiếng có ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của giảng viên với hệ số ảnh hưởng là 0,136 đơn vị. Nghiên cứu cũng phát hiện, nhận thức về danh tiếng của nhà trường có mối liên hệ có ý nghĩa với sự gắn kết với tổ chức thông qua yếu tố trung gian là đặc điểm công việc. Hiệu ứng gián tiếp của việc nhận thức về công việc của giảng viên có ý nghĩa thống kê với test Sobel (t = 0,1667; z = 4,22; p - 0,000) cho phép giải thích 10,9% giá trị biến thiên của sự gắn kết với tổ chức.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2304
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_575.29 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.35.159


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.