Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23074
Title: Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Kiểm tra đảng viên
Cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
Ngăn ngừa suy thoái
Tự chuyển hóa
Nội bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 924 .- Tr.21-27
Abstract: Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng. Hiện nay, công tác này luôn được ủy ban kiểm tra các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả, nhằm phát hiện kịp thời, chính xác vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Do đó, công tác giám sát, kiểm tra của Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng và đảng viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23074
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.