Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23074
Nhan đề: Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Kiểm tra đảng viên
Cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm
Ngăn ngừa suy thoái
Tự chuyển hóa
Nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 924 .- Tr.21-27
Tóm tắt: Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng. Hiện nay, công tác này luôn được ủy ban kiểm tra các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả, nhằm phát hiện kịp thời, chính xác vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Do đó, công tác giám sát, kiểm tra của Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng và đảng viên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23074
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.