Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23497
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc
Authors: Lê, Tuấn Vinh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Dân tộc
Đoàn kết
Bình đẳng
Tương trợ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.25-31
Abstract: Trong các bài phát biểu, các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc ở nước ta, khi nói đến vấn đề dân tộc, Người luôn nhấn mạnh nguyên tắc cơ bản của chính sách dân tộc là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc. Bài viết này, bên cạnh việc khái quát một số nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nêu trên, từ suy nghĩ cá nhân, tác giả đưa ra một số nhận xét về những giá trị của tư tưởng này có ý nghĩa tham khảo cho việc thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23497
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.