Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23501
Title: Duy trì đạo đức công vụ đối với công chức của Nhật Bản: một số gợi ý cho Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Tùng
Keywords: Đạo đức công vụ
Duy trì đạo đức công vụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.53-58
Abstract: Hiện nay, tình trạng vi phạm kỷ luật đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức ngày càng gia tăng. Do đó, tăng cường và duy trì kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên đang đặt ra những vấn đề cần có giải pháp khắc phục. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của Nhật Bản về duy trì đạo đức công vụ đối với công chức để từ đó rút ra một số gợi ý áp dụng phù hợp nhằm nâng cao đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức ở Việt Nam là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23501
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.