Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23509
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay - một số vấn đề cần quan tâm
Authors: Đàm, Cao Thượng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Nâng cao
Năng lực lãnh đạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 290 .- Tr.16-21
Abstract: Năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thành công trong sự nghiệp đổi mới của nước ta. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội... trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Trong bài viết này, tác giả đề cập một số vấn đề cần quan tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ta trong thời gian tới, tập trung vào một số vấn đề như: Nâng tầm trí tuệ, trình độ tư duy lý luận và tổng kết thực tiễn; nâng cao hơn nữa những phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23509
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.